• ул. Г. Софийски №3, София
  • 24.09.2021

СДРУЖЕНИЕТО ИМА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

Да обединява специалистите, работещи в областта на радиобиологията и радиаицонната защита и в други научни и приложни сфери, използващи източници на йонизиращи лъчения.


Да създава и поддържа на професионални стандарти в областта на радиобиологията и радиационната защита.


Да подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на специалистите.


Да насърчава за сътрудничеството между лица, ангажирани с дейности по радобиология и радиационна защита.


Да популизира постиженията в областта на радиобиологията и радиационната защита и тяхното приложение в промишлеността, медицинската практика и изследователска дейност.


Да съдейства и подпомага организирането на научни срещи по теми, свързани с радиобиологията и радиационната защита.


Да осигури международни контакти и сътрудничество с подобни организации, фондации и др., имащи сходни цели и дейности в страната и чужбина.


Да насърчава публикуване на материали в областта на радиобиологията и радиационната защита.